mudita- praxe sdílené radosti

Mudita -  praxe oceňující radosti

by Visu

(Translation Julie Honyšová)


Tato dovedná praxe představuje jednoduchý projev radosti nad vlastním požehnáním a požehnáním ostatních a pomáhá mysl pozvednout a přinést do ní potěšení.


Jde o praxi mudita nebo-li  meditaci oceňující radosti, kterou Buddha učil jako cestu, která může pomoci překonat negativní pocity jako závist, žárlivost a nespokojenost.


Oceňující radost představuje třetí ze čtyř božských dlení

(brahmavihár), k jejichž vyššímu rozvoji Buddha nabádal.


Tři další  božská dlení nebo-li ctnostné mentální vlastnosti jsou milující laskavost (metta), soucit (karuna) a vyrovanost (upekkha).

Buddha učil, že budeme-li usilovně kultivovat oceňující radost, pak nebude možné, aby naše srdce přemohla závist a nenávist, protože právě mudita, jak zdůrazňuje, je lékem na tyto negativní mentální vlastnosti.

Muditu můžete  praktikovat jak během formální meditace, tak i vědomě v každodenním životě.

Při formální meditaci v sedě  si v duchu  opakujete přání:

„Mám radost a jsem šťastný.” Podpůrným a dovedným doplněním může být přání jako: „Jsem vděčný. Jsem spokojený.”


Když si v duchu budete opakovat přání : „Mám radost. Jsem štastný. Jsem vděčný. Jsem spokojený, “ tak přitom myslete na něco, co vám přináší radost nebo kvůli čemu se cítíte štastní anebo za co pociťujete vděk.

Pokud mysl přivedete k radostným myšlenkám a pocitům vděku, tak se v ní samovolně objeví spousta myšlenek a napádů. Objeví se myšlenky, které by vás možná ani nenapadly nebo které považujete za samozřejmost.

Z čeho se například můžete radovat?


Radovat se můžete  např. z pouhého faktu, že jste schopni sedět rovně na meditačním polštářku či na židli. To je poznání, která vám může přinést radost a pocity vděku. Přemýšlejte o tom, jaké máte štěstí, že jste zdraví a můžete vykonávat denní aktivity a radovat se z určité kvality života.


Existuje jedno přísloví, kde se říká:  „Protože jsem neměl boty, plakal  jsem. Až do chvíle než jsem potkal muže, který neměl nohy.“


Rozmýšlejte o to, jaké máte štěstí, že nejste handicapovaní, že nejste upoutáni na lůžko, že si můžete sednout do meditace.


Možná jednou přijde den, kdy už nebudete schopni ani takového prostého úkonu jakým je sezení v meditaci.


Zdraví je něco, čeho je třeba si vážit a nebrat to jako samozřejmost. Zamyslete se nad tím, jak těžký nebo nepříjemný může být život, pokud jsme velmi nemocní nebo  přijdete-li o končetinu či o zdraví. Mnoho lidí by si to s vámi určitě vyměnilo, a raději by čelili nejrůznějšímu typu obtíží a výzev, pokud by oplátkou za to měli vaše zdraví.


Pokud máme k dispozici určitou kvalitu zdraví, měli byste si toho dostatečně vážit, a nepovažovat to za  samozřejmost.


Můžete např. vyjádřit radost nad svým zdravím následujícími slovy: „Mám radost z toho, že mohu stále ještě meditovat v sedě a nejsem upoután na lůžko. Mám radost, že se ještě stále mohu těšit z určité kvality vlastního zdraví. Jsem vděčný. Jsem šťastný.“


Buddha  učil, že se můžeme být mistry či kouzelníky svojí mysli. Pokud chcete udržet mysl v dobrém stavu,  pak musíte vědět, jak mysl nasměrovat a jak dovedně  přemýšlet.


A i když jste nemocní, upoutáni na lůžko nebo trpíte ztrátou zdraví, tak i   nadále můžete praktikovat muditu a přitom v těžké situaci najít i něco pozitivního. Uvědomte si všechna požehnání, kterých se vám dostalo. Když jste např. nemocní a upoutáni na lůžko,  radujte se z toho, že jste schopni meditovat  vleže. I vleže můžete nadále vyzařovat mettu (milující laskavost) ostatním pacientům, lékařům, sestřičkám, návštěvníkům a lidem kolem vás, a také dalším lidem, kterým běžně mettu zasíláte - vašim blízkým, rodině a přátelům.


Jste si  stále vědomi vašich tělesných počitků a stavů mysli. Můžete přitom dovedně rozjímat o Buddhově učení, učit se, jak  nechat  věci jít,  jak zůstat v míru sám se sebou  a se světem.

Stejně tak i v době nemoci můžete pokračovat s praktikování dhammy a v souladu s Buddhovým výrokem se dobře starat o svoji mysl: „ Je-li vaše tělo nemocné, nenechte pak onemocnět  vaši mysl.” Mysl i v době nemoci je možné udržovat v dobérm stavu a zdravou.


Je to výzva.  Je to požehnání  mít po ruce takové učení jako je učení Buddhovo. A je úchvatné, že ho můžete používat i v běžném životě. Radujte se z toho, že toto učení znáte a je vám k dispozici.


To vás může  posilnit a pomoci vám přijmout vaši  nemoc jako praxi a výzvu. Pomůže vám udržet  mysl v dobrém stavu a  uchovat si vnitřní radost a mír.


V tomto duchu, tváří tvář obtížím a výzvám, můžete vždy najít cestu, jak si zachovat radost. Myslete na to, že máte po ruce dobré učení a hodnoty, které vám mohou pomoci projít utrpením, a to je pravý důvod k radosti. Máte k dispozici strategie a dovedné postoje. Vše můžete přijmout jako duchovní praxi, jako více vody do mlýna.  Buďte odhodláni najít v utrpení požehnání. Tak vás utrpení učiní silnějšími a moudřejšími.


Na světě existuje přece spousta věcí, které vám mohou způsobit radost, není to tak?


Máte kolem sebe blízké osoby, které nás milují a starají se o vás.Někdy považujeme  lásku, starost a štědrost našich bližních za samozřejmost. Když se ale zamyslíte nad tím, jak moc jsme milováni a kolik péče se vám dostalo, tak se pak můžete  cítit šťastni. Uvědomíte si, jaké máte štěstí a kolik požehnání se vám za celou dobu dostal.


Možná také máte kamarády a přátelé, kteří jsou k vám laskaví a hodní. Když se zamyslíte nad veškerou laskavostí a podporou, které se vám dostalo od vašich přátel a známých, tak se můžete cítit štastní a vděční. To je také jeden z důvodů, proč být štastný a radovat se.


Můžete se také zamyslet nad laskavostí, kterou jste projevili vůči ostatním, nad dobrými hodnotami a vlastnostmi, které ztělesňujete, a které chcete kultivovat a posilovat. Ty také mohou být příčinou toho, že se budete cítit štastní a radostní.


Můžete rozvažovat nad vším požehnáním, které máte k dispozici - dostatek jídla, střechu nad hlavou, oblečení a léky,všechno to čeho se mnoha lidem  na světě nedostává. Máte vzdělání, inteligenci, znalosti, talent, krásu, dobrou práci nebo kariéru, šťastné vztahy a různé výhody, úspěch a štěstí v životě.


Můžete přemýšlete o spoustě drobností, které vás činí šťastnými a které často přehlížíte nebo berete jako samozřejmost- úsměv, který vám  poránu někdo věnoval, rozkvetlou květinu, kterou jste  viděli, krásu přírody, místa, která jste navštívili anebo dech beroucí scenérie, šálek nádherné voňavé kávy či čaje nebo chutné jídlo, které vám udělalo radost.


Když si budete vybavovat všechna ta požehnání, tak se může stát, že vás znenadání  napadne myšlenka týkající se toho, že pokud byste měli zemřít ještě dnes, tak zemřete šťastni.


Jste spokojení. Život se k vám zachoval dobře. Jste vděční  za to, co máte a cítíte, a že jste toho od života dostali docela dost anebo dokonce hodně. Můžete si také může říct: „Jsem spokojený se vším, čeho se mi dostalo.”


***


Zdá se, že v mysli existuje tendence soustředit se na věci, které se v životě nedaří. Pokud ale začnete přemýšlet o všech věcech, které se vám podařily, pak budete možná překvapeni poznáním, že to co se vám v životě podařilo mnohonásobně  převyšuje to, co se nepodařilo.


Je důležité změnit zvyk, kdy mysl ulpívá na negativních stránkách života. Nahradit tento zvyk kultivováním pozitivního přístupu a to tak, že se ve svém životě budete soustředit na věci, které se vám daří.


A   ve chvíli, kdy se věci nedaří, je důležité si říct, že  to ještě není tak špatné, protože všechno může být ještě mnohem horší.


To jak věci vnímáte, může změnit váš pohled na život. A to tak, že nebudete popírat utrpení, nezdary a těžkosti života a budete odhodláni jim v každé situaci života čelit. Protože jejich prostřednictvím můžete kultivovat pozitivní a konstruktivní pohledy a postoje, které vás přivedou  k poznání  nacházet ve všem, co se vám děje požehnání a uvidět i jiné možnosti, jiné dveře, které jsou otevřené a čekají na to, abyste jim prošli.

Je ve vašich silách prostřednictvím dovedných reakcí a pozitivních postojů zmenšit utrpení, najít štěstí a mír.


***


Teď se vraťte zpátky k recitaci přání. Tak jak si v mysli budete postupně opakovat: „Mám radost, jsem štastný”, tak ji navedete ke všem výše zmiňovaným myšlenkám. Jde o jednoduchý úkon rozpomínání , který mysl pozvedne a navodí v ní pocity štěstí.


Vždy si můžete přidat i další přání: „Jsem vděčný. Jsem spokojený.” Mezi pořadím jednotlivých přání existuje logická návaznost. Když máte radost, tak se cítíte šťastní. Můžete také pociťovat vděčnost za všechna požehnání. Pocit vděku v dalším kroku vede k pocitu oceňující radosti. Když pociťujete radost, tak jste spokojení. Spokojenost je klíčem ke štěstí. Když jste spokojení, tak nemáte pocit nedostatku, nejste deprivovaní.Spíše si říkáte : „Není to špatné, je to dobré.Život mi nastavuje dobrou a laskavou tvář. Nesmím na to zapomínat, a místo toho si chci být vědom všech požehnání, kterých se mi dostalo.”


Tyto jednoduché věty jsou velmi mocné, pokud se nepřerušovaně a často opakují. Neměli byste podceňovat jejich schopnost vyvolat radost a udržet mysl v dobrém naladění. Také můžete myslet na svá požehnání, a  v duchu si opakovat tyto věty, aniž byste o nich více přemýšleli.

Můžete si tato přání stále opakovat a přitom si znovu a znovu vybavovat ta stejná požehnání.


Jejich opakování přináší nejrůznější výhody:

1. Opakování působí podobně jako mantra, udržuje mysl zkoncetrovanou a zklidněnou, a tak zabraňuje vstupu postranních myšlenek, především těch negativních.


2. Uvědomění a ocenění všech požehnání v životě vyvolává pocit radosti.


3.  Opakování podmiňuje mysl k tomu, aby se soustředila na pozitivní aspekty života a tak ji chrání před depresí. Studie lidského mozku ukazují, že meditace přináší prospěšné změny, které podporují klid, štěstí a radost.


Můžete opakovat tyto věty během vašeho celého meditačního sezení, třeba celou hodinu, a přitom si vyzkoušet, jak vypadá mysl vnořená do stavu oceňující radosti. Objeví se koncentrace a absorpce, která vede ke příjemnému stavu duševní pohody a lehkosti.


Můžete meditovat kratší nebo delší dobu, od pěti minut po jednu hodinu. Můžete praktikovat muditu společně s mettou (milující laskavostí) a vipassanou (meditací vhledu). To znamená, že je vždy možné přejít od metty k muditě, a od vipassany k muditě a  k mettě.

Řečeno jinak, není tu  žádné pevné pravidlo. Vždy můžete změnit meditační objekt, pokud to v daný moment považujete za užitečné anebo pokud mysl projeví inklinaci ke změně. Přirozeně můžete i během jednoho sezení praktikovat všechny brahmaviháry a k tomu i meditaci  vipassana.


Praxe oceňující radosti v každodenním životě


Samozřejmě že by se vaše praxe neměla omezovat jen na meditační podušku. Tak jak budete vykonávat své denní aktivity, můžete si  v duchu stále  opakovat mudita mantru:„Mám radost. Jsem šťastný. Jsem spokojený.“ Jde o dovednou a podpůrnou praxi, která ve vás probudí radost a pozitivní naladění. A zatímco se budete věnovat svým denním povinnostem, budete si stále připomínat všechna požehnání, kterých se vám dostalo.


Můžete tato přání opakovat vždy, kdy budete cítit, že je tu něco, co vás činí šťastnými a co ve vás vzbuzuje pocity vděku.


Tak budete schopni ocenit tento zážitek mnohem hlouběji, nasát ho a učinit nezapomenutelným, a budete schopni se k němu vrátit i po delší době.


Vděčnost sama o sobě je skvělá praxe, která náš činí šťastnějšími a  způsobuje, že si mnohem více vážíme našeho života. Velký německý mystik mistr Eckhart  jednou řekl:

„Pokud jediná modlitba, kterou jste ve svém životě vyslovili, byla  děkuji, tak jste se modlili dostatečně.”


Vědecké studie potvrzují, že ti kteří pěstují vděčnost a uchovávají si vzpomínky na dobré věci, které se jim během dne přihodily, tak ve svém životě zakoušejí narůstající pocity štěstí.


Pamatujte si, že každý prospěšný moment mysli se počítá a v každém momentě, kdy probudíte muditu, přispíváte k udržení mysli v prospěšném stavu.


Kromě mudity můžete také praktikovat další božská dlení jako je milující laskavost (metta), soucit (karuna) a vyrovnanost (upekkha). Základem všeho je praxe všímavé pozornosti zaměřená na stavy těla a mysli a pozornost  zaměřená na kultivaci prospěšných mentálních faktorů a praxi moudré kontemplace vidět věci v celé perspektivě  a  pochopit pravou podstatu existence. Takovýmto způsobem budete moci udržet mysl v radostném a prospěšném stavu po celý den. S postupnou praxí uvidíte, jak se mysl stává stabilnější, silnější a moudřejší.


Probuzení oceňující radosti vůči ostatním


V průběhu meditace, kdy se snažíte probudit radost z požehnání, kterých se vám dostalo, se  i stejným způsobem můžete radovat z požehnání, úspěchu a štěstí druhých.


Přemýšlejte o těch, kterým se daří a v duchu si opakujte:

„Mám radost. Jsem šťastný i za tebe.” A pokud chcete,můžete ještě přidat další přání: „Kéž si udržíš to, co máš. Kéž se ti nadále daří.”


Existuje spousta forem dobrého života, úspěchu a štěstí, ze kterých se lidé mohou těšit.  Uvádím některé příklady:


1.Vést si dobře, být uspěšný ve své kariéře a podnikání.


2.Těšit se ze šťastných a milujících vztahů.


3. Těšit se z materiálního dostatku a blahobytu.


4. Těšit se ze zdraví, krásy, talentu, inteligence, znalostí a dobrého sociálního postavení.

5.Disponovat ctností, štědrostí, laskavostí, moudrostí a dalšími pozitivním mentálními vlastnostmi.


„Čím vyniká daná osoba, abych se z toho mol radovat nebo být kvůli tomu šťastný?” Držte se výše uvedených bodů a najděte něco relevantního k dané osobě tak, abyste se z toho mohli radovat.


I když daná osoba nějakým způsobe trpí, zkuste i tak najít nějakou pozitivní stránku, ze které se můžete radovat. Daná osoba je např. vážně nemocná, ale může si dobře vést, být mentálně silná a veselá. Může se radovat z laskavé péče ze strany svých bližních a přátel. Určitě se vám podaří najít něco, co může přispět  k vaší radosti. Samozřejmě  se nebojte střídat praxi soucitu s praxí milující laskavosti, přát dané osobě kéž je uzdravena, kéž je zmírněno její utrpenpí, kéž se s ním umí dobře vyrovnat, kéž je schopna získat nejlepší ošetření atd.


Možná se objeví otázka, jestli se člověk má  radovat ze štěstí někoho, kdo dosáhl svého úspěchu nebo svého štěstí neetickým způsobem. Není třeba si takovou osobu vybírat jako objekt pro praxi mudita. Pokud ale tak učiníte, pak  byste měli najít nějaké  prospěšné vlastnosti nebo činy této osoby, které by mohly  být důvodem vaší radosti.

Mudita je úžasná praxe, protože se radujete ze štěstí ostatních, a zároveň se cítíte sami šťastni. Štěstí, úspěch, dobré činy ostatních se podílejí na vyvstání štěstí ve vás samých.


Mudita představuje prospěšný stav mysli, který je opakem závisti a žárlivosti. Buddha doporučoval tuto praxi jako lék na závist, žárlivost a nespokojenost. Místo toho abychom byli žárliví, tak  dovedně obrátíme mysli k rozvíjení praxe oceňující radosti.


V němčině existuje slovo Schadenfreude, které znamená škodolibou radost nebo radost z utrpení druhých. Je pozoruhodné, že pálijský výraz mudita je opakem slova Schadenfreude –  v této praxi nacházíte radost ve štěstí ostatních ne v jejich utrpení. V případě utrpení se  snažíte rozvíjet soucit pro ty, kdo trpí nebo pro sebe sama.


Každá ze čtyř brahmavihar představuje metodu, jak ochránit  mysl před protikladnými neprospěšnými vlastnostmi. Milující laskavost (metta) nás chrání  před zlobou a nenávistí, soucit (karuna) před  krutostí a lhostejností, vyrovnanost (upekkha) před neklidem a úzkosti, a oceňující radost (mudita), jak už bylo řečeno, před závisti a žárlivosti, stejně jako i před nevděkem a nespokojeností.


Je důležité zmínit, že pokud jste schopni radovat se ze sebe samých,  ze svých požehnání, úspěchů, ze svého štěstí, pak bude pro vás snadné radovat se i z požehnání ostatních. Je to i proto, že sami v sobě a ve svém životě nepociťujete nedostatek.


Jste si vědomi svých požehnání a svého štěstí, a proto nepotřebujete závidět ostatním to jejich, ale místo toho se z jejich štěstí radovat.

V materialistické a soupeřivé společnosti je často pro nekritickou osobu velmi snadné podlehnout závisti nad úspěchem a majetkem ostatních. V takovém případě je praxe mudita to správnou vlastností, kterou je třeba rozvíjet,  a užívat ji jako léku na žárlivost a nespokojenost.


Kultivace oceňující radosti v každodenním životě


Znovu připomínám, že praxe mudita není omezena pouze na dobu formální meditace v sedě. Tak jak žijete svůj běžný život, tak se  můžete radovat v každé chvíli, když uslyšíte nebo uvidíte někoho, kdo je šťastný nebo komu se daří.  V duchu pak vyslovíte přání: „Mám radost. A jsem za tebe šťastný.”


Např. v následujících situacích:


1.Když vidíte šťastné, radostné a usměvavé lidí, kterým se daří.  Máte radost. Jste za ně šťastní a přejete jim, aby měli spoustu takových šťastných chvil.


2. Když vidíte šťastný, zamilovaný pár, který se drží za ruku a projevuje si náklonost, sedí na lavičce v parku nebo nějakou obdobnou situaci, tak jste za ně šťastní a přejete jim šťastný a dlouhotrvající vztah.


3.Když vidíte krásné sportovní auto, které zaparkovalo podél chodníku nebo projelo kolem vás, tak popřejete majiteli:„Jsem za tebe šťastný, máš krásné auto.“ Nezávidíte mu, protože jste spokojení se svým vlastním skromným autem anebo jste rádi, že můžete jít pěšky nebo  jet na kole.


4. Když jste s někým kdo má velký dům, bohatství, slávu, úspěch atd., jste za něho šťastní, protože jste spokojení s tím, co máte a vaše štěstí je založené na životě orientovaném na hodnoty.


Jak budete pokračovat s praxí mudita, tak uvidíte, že vaše mysl začne přirozeně inklinovat k praktikování oceňující radosti ze štěstí ostatních.Kdykoliv se objeví pocity neštěstí, averze, odporu, závisti nebo žárlivosti z úspěchu ostatních, rychle je zaznamenejte a vraťte mysl zpátky k praxi mudita.


Kéž v sobě objevíte bohaté zdroje požehnání, kéž jste spokojení a šťastní z toho, čeho se vám dostalo.

A kéž se stejně tak dobře umíte radovat z požehnání ostatních, a kéž jste schopni vyhnout se závisti a žárlivosti, a přát ostatním stálé štěstí a dobrý život.

„Je nemožné, aby nespokojenost stále ovládala mysl toho, kdo usilovně kultivuje oceňující radost. Právě ta je únikem od nespokojenosti a cestou k  osvobození mysli .”

Buddha, Anguttara Nikaya 6.13


„Mniši, to je způsob jakým byste měli praktikovat:

Buďte vděční a nezapomínejme ani na tu nejmenší věc, která pro nás byla učiněna ostatními. “

Buddha, Samyutta Nikaya


„Pokud jediná modlitba, kterou jste ve svém životě vyslovili, byla  děkuji, tak jste se modlili dostatečně.”

mistr Eckart 

 

 

„Rozsévejte radost."

Ralph Waldo Emerson

 

„Pro Janu bylo podmětné vědet, že bude muset každou noc  mluvit o věcech, za které je vděčná. A tak si všímala lidí, věcí a událostí, kterým byla ve svém životě za něco vděčná.

Pokud si z kultivování vděčnosti vytvoříte zvyk, pak vaše mysl přirozeně spočine na dobrých stránkách života.

Jana pochopila, že bude-li se  snažit  probudit v sobě pocity vděčnosti,  pak se za nějaký čas tato vlastnost stane přirozeným rytmem jejího srdce, dostatečně silným k tomu unést i utrpení. “

Z knihy: „Probuzená radost aneb 10 kroků, které vás uvedou na cestu ke skutečnému štěstí “ ( autoři James Baraz a Shoshana Alexandr)